EVENIMENTE, VÂND ȘI CUMPĂR

Niciodată omenirea n-a avut o zi de bucurie atât de mare ca cea adusă de ziua când se împlinește ceea ce Arhanghelul Gavril a vestit Mariei din Nazaretul Galileii că va naște fiu! În această zi se bucură toți fii strămoșilor noștri, Adam și Eva, deoarece astăzi a răsărit soarele dreptății pentru lumea păcătoasă; este ziua când s-a ivit ziua mântuirii noastre; când s-a proclamat mântuirea lumii acesteia pierdute; când s-a născut Mântuitorul lumii: Iisus Hristos.
Era iarnă când Sfântul Iosif cu Prea Curata Fecioară Maria au trebuit să călătorească la Betleem deoarece împăratul August a dat poruncă să se facă recensământul populației, să se înscrie fiecare acolo de unde își are originea.
Sfântul Iosif și Prea Curata Fecioară Maria au fost de origine din Betleemul Iudeii, de aceea ei au trebuit să călătorească acolo pentru recensământ. Iosif a pornit deci cu Maria din Nazaret spre Betleem. Peste dealuri înalte și drumuri pietroase, după o călătorie lungă au sosit la Betleem, dar aici n-au găsit găzduire, căci toate locurile erau ocupate de lumea venită din diferite părți pentru recensământ. Au trebuit să se retragă peste noapte, la capătul orașului, într-un grajd. În acel grajd și în acea noapte a născut Fecioara Maria pe Unul Născut Fiu al său. Acolo a fost culcat în iesle Pruncul Iisus, despre care profetul Isaia a profețit: “prunc s-a născut nouă și se cheamă numele lui Înger de mare sfat… Dumnezeu Tare” (Is 9,6). Au venit păstorii și magii de la răsărit și împreună s-au închinat pruncului dumnezeiesc. Pruncul acesta născut astăzi în lume este deci Fiul lui Dumnezeu, care are să ne mântuiască pe noi din blestemul păcatului strămoșesc.
Iubiți credincioși, Cei care nu cred că pruncul născut astăzi este Fiul lui Dumnezeu, să întrebe pe îngerii care acum, cu cântări de mărire a lăudat pe Dumnezeu zicând: “Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire” (Lc 2,14), și ei vor răspunde, că acest Prunc este Fiul, Unul născut a lui Dumnezeu. Să întrebe pe păstorii pe care îngerii i-au chemat la iesle: ce ați văzut și cine este Pruncul acesta culcat în iesle? Și ei vor răspunde: “Am văzut pe noul născutul/Prunc Iisus din cer venitul/ Fiu Dumnezeiesc”, acesta este Mântuitorul lumii cel de mult așteptat. Să-i întrebe pe cei trei crai care au venit din răsăritul îndepărtatsă se închine acestui Prunc nou născut, al cui Fiu este? Și ei vor răspunde: Este Fiul lui Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul și toate câte sunt în lume și noi am văzut steaua lui.

Să-l întrebe pe Sfântul Iosif al cui este Pruncul acesta? Și el va răspunde, că al Tatălui ceresc. “Îngerul Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif și îi zise: Iosife, fiul lui David, nu-ți fie teamă să o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ceea ce a fost zămislit în ea vine de la Spiritul Sfântul” (Mt1,20). Să întrebe pe însăși Maica Fecioara, cine este Pruncul acesta frumos și drăgălaș? și ea va răspunde: Acesta este fiul meu “care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer și s-a întrupat de la Spiritul Sfântși din Maria Fecioară și s-a făcut om” (Cf. Simbolul Credinței). Să-i întrebe pe Apostoli, care trei ani au petrecut cu Hristos: Cine este Iisus Hristos? și ei împreună cu Sfântul Petru vor răspunde: “Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu” (Mt, 16,16).
Ce spune Dumnezeu Tatăl , cine este Iisus Hristos? La Botezul Domnului s-a auzit glas din cer, glasul Tatălui care spune: “Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit” (Mt 3,17).Ce spune Iisus Hristos despre sine? Când Hristos a fost judecat la moarte a fost întrebat: “Ești tu Hristos, Fiul celui binecuvântat? Iar Iisus a zis: Eu sunt și veți vedea pe Fiul Omului șezând de-a dreapta celui Atotputernic și venind pe norii cerului” (Mt 14,61-62). Cerul și pământul, evanghelia și istoria, uanim mărturisesc, căci Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Unul născut, iar nu creat.
Cu umilință și smerenie să ne rugăm lui Iisus Hristos să ne dea credință și tărie să putem mărturisii adevărul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii. Toți cei care am devenit creștini prin Sacramentul Sfântului Botez, avem datoria de a vesti “vestea cea bună”, Evanghelia lui Hristos, care a venit în lume să mântuiască neamul omenesc, “Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu l-a dat, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața de veci” (In 3,16). Să nu uităm, așadar că avem datoria de a vesti Evanghelia carității prin faptele noastre de iubire față de aproapele, față de cei care se găsesc în suferință, care se identifică cu Hristos.
Vă dorim tuturor Crăciun Fericit, cu sănătate și bucurii, iar Anul Nou să vă aducă belșug de Haruri de la Pruncul Iisus.
Sărbători fericite, An Nou fericit!

Comments are closed.

Close Search Window