ADMINISTRATIV, ANUNTURI

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor care nu-și permit să plătească cheltuiala cu căldura în timpul sezonului rece, iar acordarea acestui ajutor e prevăzută în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței prevăzut de ordonanța de urgență ca măsură de sprijin suportată din bugetul de stat se acordă numai familiilor și persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței, acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum și în baza legii. E important să amintim că sezonul rece reprezintă perioada cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie.
Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat;
Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:
Condiția principală pentru a obține acești bani este ca veniturile solicitantului să fie sub anumite niveluri stabilite prin ordonanță, astfel:
-în cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 615 lei.
Cine depune cererea:
– titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:
– proprietarul locuinţei;
– persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;
– titularul contractului de închiriere;
– alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
– reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.
Acte necesare
– cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar);Descarca cerere
– copie carte de identitate pentru toti membrii familiei;
– copie certificat de nastere pentru membrii ce nu au carte de identitate;
– copie certificat de casatorie;
– adeverinta de la Taxe si Impozite/Registru Agricol;
– Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă)
– Copon pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii
– Cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii
– Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii
– Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii (copie decizie)
– Cupon alocaţie de stat pt. copii în original sau copie;
– Adeverinţă şcoală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student si dacă aceştia beneficiază sau nu de burse
-Cupon alocaţie de susţinere a familiei în original sau copie (dacă este cazul)
– Copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membri familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate
– Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere însoţită de adeverinţă emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice privind venituri impozabile
– copie contract de inchiriere CASA– daca este cazul;
– copie hotarare de divort sau incredintare copil – daca este cazul;
– copie hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare in vederea adoptiei/PLASAMENT – daca este cazul;
– hotarare judecatoreasca sau a comisiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau hotararea judecatoreasca privind masura plasamentului in regim de urgenta – daca este cazul;
– hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei – daca este cazul;
– Adeverinta eliberata de Sociatatea Agricola unde aveti terenul arendat
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului
Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1Autoturism/autoturisme şi/ sau motoci-cletă/ motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.
Ce obligaţie
au beneficiarii ajutoarelor
– să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.
– modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.
Cererile se depun
pâna în data de 20
a fiecărei luni
Primăria Orașului Sebiș

Comments are closed.

Close Search Window