Uncategorized

Persoanele care dețin suprafețe agricole și efective de animale ce depășesc un anumit plafon sunt obligate la plata unui impozit indiferent dacă vând sau nu produsele obținute. Impozitul pe norma de venit în agricultură se aplică atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, iar declarația aferentă trebuia depusă la ANAF până pe 25 mai, urmând ca plata impozitului să se poată face în două tranșe.
Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. Prin venituri din desfăşurarea unei activităţi agricole se înţelege, potrivit prevederilor art.103 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea sau creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
Persoanele fizice care desfăşoară activităţile agricole menţionate anterior, sunt supuse impunerii pe bază de norme de venit, indiferent de forma sub care desfăşoară aceste activităţi, respectiv individual, PFA sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică.
Precizăm că, veniturile menţionate anterior, sunt neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:
Produse vegetale
Cereale-pînă la 2 ha
Plante oleaginoase-
pînă la 2 ha
Cartof-pînă la 2 ha
Sfeclă de zahăr-pînă la 2 ha
Tutun-pînă la 1 ha
Hamei pe rod-pînă la 2 ha
Legume în cîmp-pînă la 0,5 ha
Legume în spaţii protejate-
pînă la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe-
pînă la 1,5 ha
Pomi pe rod-pînă la 1,5 ha
Vie pe rod-pînă la 1 ha
Arbuşti fructiferi-pînă la 1 ha
Flori şi plante ornamentale-
pînă la 0,3 ha
Animale
Vaci-pînă la 2 capete
Bivoliţe-pînă la 2 capete
Oi-pînă la 50 capete
Capre-pînă la 25 capete
Porci pentru îngrăşat-
pînă la 6 capete
Albine-pînă la 75 de familii
Păsări de curte
-pînă la 100 capete
Depăşirea limitelor menţionate în tabelul anterior, generează impozitarea veniturilor, pe bază de norme anuale de venit.
Impozitarea persoanelor care desfăşoară aceste activităţi se face indiferent dacă valorifică sau nu , în stare naturală, produsele obţinute.
Contribuabilii care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit au obligaţia de a depune anual o declaraţie – formularul 221, la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs.
Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili, organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat, calculat prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. Impozitul astfel determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează.
Nedepunerea declarației menționate se sancționează cu amendă contraven-țională, de la 500 lei la 1.000 lei, conform prevederilor art.336 alin.(1) şi (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru veniturile obţinute din desfăşurarea activităţilor agricole impuse pe bază de norme anuale de venit, persoanele fizice respective datorează şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, a cărei bază lunară de calcul, este, potrivit prevederilor art.172 din Codul fiscal, valoarea anuală a normei de venit, determinată raportată la numărul de luni în care s-a desfăşurat activitatea.
Conform prevederilor art.107 alin.(6) din Codul fiscal, plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:
-50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.
Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit persoanele fizice care deţin suprafeţe necultivate sau se încadrează în limitele stabilite în tabelul menţionat mai sus.
Nu se plătește impozit pentru suprafeţele cultivate cu plante furajere, graminee şi leguminoase destinate producţiei de masă verde, precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor din fermă
Notă! Normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile

Comments are closed.

Close Search Window