ANUNT

Primăria orașului Sebiș, jud. Arad organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protecţia Mediului.
Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Sebiș, în ziua de 27.11.2018 (proba
scrisă), ora 10:00, interviul în data de 29.11.2018, ora 13:30.
Probele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor, proba scrisă și interviul.
Nivelul studiilor necesare participării la concurs: studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul construcţii, arhitectură, urbanism. Vechime în specialitatea studiilor
absolvite: minimum 1 an.
Candidaţii trebuie să îndeplinească conditii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei orașului Sebiș în termen de maximum
20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte:
a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa
calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Formatul standard al adeverințelor prevăzute la lit. e) este cel prevăzut de anexa nr. 2 din
H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul adeverințelor care au
un alt format decât cel menționat, acestea trebuie să conțină: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate,
nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării
activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat
expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia
publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe
tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită
expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia
publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate
la nivel instituţional.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0257/311.008 sau la sediul Primăriei orașului
Sebiș.

Intrerupere curent electric

Noi proiecte, noi investiții pentru Sebiș

Se montează încă 7 stații de autobus

Pentru a fi în sprijinul navetiștilor, dar și al elevilor care folosesc transportul în comun pentru a veni, respectiv pleca de la Liceu, administrația locală, la inițiativa primarului interimar Radu Demetresc și cu aprobarea Consiliului Local, a achiziționat 7 noi stații de autobus ce vor fi montate în perioada următoare în oraș.

Este o inițiativă mai mult decât binevenită, mai ales că am intrat în toamnă, iarna se apropie și condițiile vremii de afară se vor înrăutăți.


Încă un trotuar a întrat în modernizare

După cum ați putut constata, anul acesta s-a investit mult în modernizarea infrastructurii pietonale, prin construirea de alei și trotuare pavate.

Acest program de amenajare prin pavare de noi trotuare în oraș continuă, primarul interimar Radu Demetrescu precizându-ne:„ Continuă modernizarea trotuarelor din Sebiș cu tronsonul de pe strada Republicii, pe partea cu clădirea pompierilor și dispensarul. În momentul de față a fost scos betonul, urmâna să fie amenajat un trotuar pavat”


Școala din Prunișor în renovare

Pe linia modrenizării instituțiilor șco-lare din oraș, s-a trecut la renovarea școlii și grădiniței din Prunișor, clădirea instituției intrând într-un amplu program de reabilitare, care a cuprins renovări la interior, schimbarea acoperișului vechi cu unul nou, precum și lucrări de renovare a exteriorului instituției, care sunt în desfășurare.

Despre aceste investiții de la școala din Prunișor primarul interimar Radu Demetrescu ne-a specificat:Una dintre preocupările mele permanente în calitate de primar interimar a fost de a asigura condiții de școlarizare cât mai bune elevilor de la instrituțiile școlare din oraș, fiindcă acești copii sunt viitorul comunității noastre locale, iar datoria noastră este să asigurăm cadrul necesar desfășurării în cele mai bune condiții a actului educațional în Sebiș și în localitățile arondate administrativ

Lucrările de renovare totală a școlii din Prunișor  fac parte din programul de modernizare a instituțiilor șco-lare din oraș, un program prin care doresc îmbunătățirea condițiilor de școlarizare pentru copii, la ora actuală, în lucru fiind și construcția atelierelor școală de la liceu.

Investiția cuprinde refacerea acope-rișului, renovarea exterioară și interioară, inclusiv montarea de parchet nou, gresie și faianță, sistem de încălzire, instalație electrică refăcută, noi grupuri sanitare pentru copii etc. Este o investiție completă, care vizează renovarea din temelii a școlii din Prunișor.

După finalizarea lucrărilor și parcurgerea etapelor de recepție, vom avea la Prunișor o clădire modernă care să deservească mulți ani de acum încolo generațiile viitoare.” 

Împreună pentru curățenia orașului!

ÎȚI IUBEȘTI ORAȘUL?

VREI SĂ FIE MEREU CURAT ȘI FRUMOS?

FII UN CETĂȚEAN RESPONSABIL!

-Desfundă-ți podețul;

-Curăță-ți șanțul și spațiul din fața casei;

-Curăță pomii din dreptul gospodăriei;

-Nu arunca gunoaie pe spațiul public, pe marginea drumurilor, a localităților, pe cursurile de apă sau pe pășune;

-Nu lăsa animalele domestice și păsările de curte libere pe străzi.

Noi, ceilalți, îți mulțumim!

– Cosește și îngrijește spațiul verde

-Nu depozita utilaje agricole, materiale de construcţii sau orice alte materiale în fata locuinţei

Neîndeplinirea obligațiilor elementare de întreținere a curățeniei în oraș se sancționează cu amenzi.

Primăria Orașului Sebiș

O amplă acțiune de curățenie în Sebiș s-a desfășurat în cadrul programului național „Let’s do it”-  Sebiș, program la care au luat parte  elevii și profesorii de la școala din Sebiș, alături de primarul interimar Radu Demetrescu, precum și angajați ai primăriei Sebiș.

Astfel, elevii însoțiți de dascăli și re-prezentanții administrației locale au strâns gunoiul aruncat pe marginea drumurilor precum și din diverse zone din oraș.

 A fost o acțiune de voluntariat în care elevii școlii au pus umărul la asigurarea curățeniei în Sebiș, o acțiune prin care elevii școlii au arătat că le pasă de orașul lor, dar și al nostru- Sebiș.

Felicităm pe toți cei care au participat la această acțiune, dorindu-ne să continue la fel și anul următor.

Read more »

FIII SATULUI SĂLĂJENI

Sărbătoarea „Fiii  Satului Sălăjeni” a reprezentat cel mai important eveniment des-fășurat în oraș luna trecută.

Organizat în data de 11 august, ziua de sărbătoare, aflată la prima ediție,  s-a ridicat la nivelul așteptărilor tuturor, programul propus pentru eveniment fiind unul deosebit, cu participarea orchestrei „Frații Șandru”, care, după slujba de la biserică a reușit să prezinte celor veniți un spectacol folcloric de mare clasă.

Am putea caracteriza sărbătoarea ca pe o zi în care dansul, muzica, distracția și voia bună s-au mutat efectiv la Sălăjeni, spectacolul pregătit atrăgând o mulțime de spectatori, fiind unul pe măsura aș-teptării publicului.

Organizată prin implicarea Composesoratului Sălăjeni și a unor oameni inimoși din Sălăjeni, având susținerea Primăriei, prin primarul interimar Radu Demetrescu și cu aprobarea consilierilor locali, sărbătoarea a fost una a socializării și prieteniei, o sărbătoare a readucerii aminte a acestui sat al orașului Sebiș.

Un sat cu oameni onești și harnici, un sat care face cinste orașului, cu o comunitate care și cu această ocazie a arătat unită și deschisă lucrurilor frumoase. Read more »

Din nou la școală

 A sunat din nou clopo-ţelul. Un nou an şcolar a început. Clasele au prins din nou viață, vocile elevilor răsunând iarăși în acest  nou an școlar. 

Cei mai mici dintre elevi, plini de emoție și cu buchete de flori în mână, au intrat pentru prima dată în clasele care patru ani de acum încolo îi vor găzdui. Părinții și ei prezenți, i-au încurajat și i-au predat spre pregătire profesorilor. 

De acum încolo acești profesori vor fi al doilea părinte pentru fiecare dintre elevi.

 Noul an școlar a început cu fast, cu noi generaţii de copii, cu unele cadre didactice noi, cu multe emoţii pentru cei care păşesc pentru prima dată pragul şcolii şi cu multe întrebări în gând pentru cei care vor absolvi la finele anului şcolar clasa a VIII-a sau a XII-a. 

Dar pentru toţi, cu si-guranţă a început un nou an, cu multe speranţe şi năzuinţe ce aşteaptă a fi împlinite. 

Read more »

Delimitarea sectiilor de votare

Anunt Referendum

Spectacol Folcloric

Stabilitate administrativă și politică pentru binele orașului Sebiș

În calitate de primar interimar, cu susținerea consilierilor locali și împreună cu aparatul Primăriei, ne vom implica în orice proiect care vine să aducă prosperitate și bunăstare pentru orașul Sebiș,  iar anul acesta avem  asemenea proiecte, după cum vom gândi mereu adminsitrarea orașului pentru binele comunității noastre locale.

La Sebiș avem maturitatea politică și administrativă de a găsi consens în toate, axându-ne într-un mod serios și corect asupra problemelor administrative ale orașului, căutând mereu să promovăm un climat de liniște și bună înțelegere, pentru a putea să punem în aplicare cât mai multe proiecte investiționale cu impact pentru modernizarea orașului nostru.

În acest sens, preocuparea mea permanentă, în calitate de primar interimar este să găsesc soluțiile legale și optime pentru asigurarea unui proces continuu de modernizare și progres pentru oraș cu toate localitățile aferente. 

Este o preocupare concretizată în continuarea investițiilor publice pentru comunitatea noastră locală.

Pentru a putea realiza un proces corect și onest al administrației publice locale  am în vedere nu doar finanțarea lucrărilor din bugetul local, lucru de altfel imposibil, ci obținerea de finanțări din fonduri europene, prin programe guvernamentale sau de la Consiliu Județean Arad, motiv pentru care avem o serie de proiecte în plan, unele semnat, altele pe rol, depues epentru finanțare, precum și unele pentru viitor.

După cum ați putut constata, administrarea orașului se realizează într-un mod corect și deschis, prin respectarea întocmai a reglementărilor legale în vigoare, existând un climat de colaborare atât cu angajații Primăriei, cât și cu consilierii locali.

De asemenea, ușa de la Primăriei este deschisă oricărui cetățean, iar în tot ceea ce facem avem transparență decizională, pentru că totul se derulează cu onestitate și realism.

Închei prin a spune că țelul nostru trebuie să fie acela de a evolua mereu, de a progresa de la an la an, pentru a arăta  nu doar ca un adevărat oraș european, ci și ca o comunitate europeană, frumoasă, demnă și elegantă în toate.

Vă transmit tuturor gândurile mele bune, dorind, ca împreună, să ne administrăm cât mai bine, cu cât mai multe realizări, trăind în pace și armonie, pentru a aveaun oraș caracterizat prin liniște și bună înțelegere între oameni. 

Totul cu deschidere și sinceritate în tot ceea ce gândim și facem.

Primar Interimar Radu Demetrescu

Proiecte importante pentru Sebiș


9,8 KM DE PISTE PENTRU BICICLETE ȘI UN NOU BLOC ANL

Valoare: 2. 756. 000 EURO

FINANȚARE FONDURI EUROPENE- POR AXA 13-1


EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SPITAL ORĂȘENESC

VALOARE: 500. 000 EURO

FINANȚARE FONDURI EUROPENE-POR AXA 8.2-8.1


EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STAȚIE EPURARE

VALOARE: 1. 200. 000 EURO

FINANȚARE FONDURI GUVERNAMENTALE- PNDL


CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ NOUĂ

VALOARE: 1. 462. 000 LEI

FINANȚARE FONDURI GUVERNAMENTALE- PNDL


CONSTRUCȚIE ATELIERE ȘCOALĂ

VALOARE: 1. 770 .000 LEI

FINANȚARE FONDURI GUVERNAMENTALE- PNDL