Pentru o desfășurare corectă a execuţiei lucrărilor de construire/recepţie, întreţinere a bunurilor imobile proprietate privată, cât și pentru disciplina în construcţii, aducem în evidenţa cetăţeanului câteva aspect pentru a evita orice neplăceri în urma acţiunii execuţiei lucrărilor de construire/recepţie, întreţinere asupra imobilului.
Pentru obţinerea autorizaţiei de construire se va proceda conform Legii 50/1991-actualizată.
Indiferent de natura construcţiei, pentru a executa lucrările de construire trebuie să se contracteze o persoană  zică sau juridică autorizată pentru efectuarea lucrărilor; aceasta va  asistată în timpul execuţiei lucrărilor de către un diriginte de șantier autorizat de I.S.C. (INSPECTORATUL DE STAT ÎN
CONSTRUCŢII).
Recepţia lucrărilor de construire seva efectua în conformitate cu HG-273/1994, la care se aduce modi cări conform HG-940/2006; HG-1303/2007; HG-444/2014; HG-343/2017.
Pentru construcţiile încadrate în categoria “D” de importanţa, pentru recepţia lucrărilor se va numi o comisie de recepţie și se va desfașura în urmatorul mod:
1. se anunţă comunicarea încheierii lucrărilor
2. se calculează și se completează declaraţie pentru regularizarea valorii investiţiei
3. are loc stabilirea datei și orei pentru întâlnire a comisiei la locul investiţiei pentru recepţia lucrării (pâna la data și ora stabilită, investitorul/proprietarul numește 1-3 specialiști în construcţii care fac parte din comisia de recepţie, alţii înafară de constructor, diriginte de șantier și reprezentantul administraţiei publice locale.)
4. pâna la data și ora stabilită, investitorul/proprietarul, pune la dispoziţia
comisiei de recepţie următoarele documente:
A) certi cat de performanţă energetică;
B) ridicare topogra că(p.a.d.) cu construcţia  nalizată;
C) nota proiectantului;
D) nota dirigintelui de șantier
E) copie comunicare începere lucrări anunţată la administraţia publică locală și la I.S.C.
F)adeverinţa I.S.C. prin care se con rmă plăţile efectuate către I.S.C. a cotelor prevăzute conform legii construcţiilor.

Pentru construcţiile încadrate în categoria “A, B, C” de importanţa, recepţia lucrărilor se va desfașura în conformitate cu HG343/2017, comisia de recepţie este format din investitor, constructor și toţi specialiști implicaţi in execuţia lucrării, și se va efectua sub directa supraveghere a unui reprezentant din partea I.S.C

Comments are closed.

Close Search Window