ADMINISTRATIV

Primăria orașului Sebiș, jud. Arad organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protecţia Mediului.
Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Sebiș, în ziua de 27.11.2018 (proba
scrisă), ora 10:00, interviul în data de 29.11.2018, ora 13:30.
Probele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor, proba scrisă și interviul.
Nivelul studiilor necesare participării la concurs: studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul construcţii, arhitectură, urbanism. Vechime în specialitatea studiilor
absolvite: minimum 1 an.
Candidaţii trebuie să îndeplinească conditii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei orașului Sebiș în termen de maximum
20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte:
a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa
calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Formatul standard al adeverințelor prevăzute la lit. e) este cel prevăzut de anexa nr. 2 din
H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul adeverințelor care au
un alt format decât cel menționat, acestea trebuie să conțină: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate,
nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării
activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat
expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia
publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe
tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită
expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia
publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate
la nivel instituţional.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0257/311.008 sau la sediul Primăriei orașului
Sebiș.

Comments are closed.

Close Search Window