ANUNT

Distincție centenară pentru primarul interimar Radu Demetrescu

Primarii din judeţ, consilieri judeţeni şi municipali, deputaţi şi senatori de Arad, printre care și primarul interimar Radu Demetrescu, au fost chemați la Arad, pentru o ședință festivă în care au primit dinstincția Anului Centenar.

 În plus, două delegaţii din Republica Moldova şi o serie de primari din întreaga ţară au fost invitaţi şi au participat la şedinţa festivă comună CLM-CJA, cum a fost denumită manifestarea. 

Totul s-a petrecut la Palatul Cultural, într-o atmosferă festivă, evenimentul fiind urmat de o serată de socializare a aleșilor locali și nu numai.

Noi pași pentru extinderea magistralei de gaz

In sala de consiliu a Primăriei Sebiș a avut loc o nouă întâlnire pentru găsirea soluțiilor în vederea introducerii magistralei de gaz la Sebiș.

Întâlnirea de lucru a fost cea de-a patra de acest fel de la Sebiș, la dezbateri participând toți primarii din această zonă a județului, Sebișul fiind reprezentat de primarul interimar Radu Demetrescu, care, împreună ceilalți edili, cu reprezentantul Transgaz  au avut o nouă întâlnire de lucru pentru a putea pune în aplicare acest proiect de aducere a magistralei de gaz către Sebiș.

Este un proiect major pentru dezvoltarea orașului, pe care sperăm să-l vedem realizat!

„ Împreună cu ceilalți primari din această zonă a Văii Crișului Alb” am înființat asociația „Gaz Valea Crișului Alb”, care luna trecută a primit undă verde de la Judecătoria Gurahonț.

Prin această asociație, cu sprijinul Prefecturii și a Ministerului de resort, am avut la Sebiș mai multe întâlniri de lucru, la care a participat și directorul companiei de la Transgaz, întâlniri prin care s-au identificat  direcțiile legale necesare pentru prelungirea magistralei de gaz către Sebiș. 

Asigur cetățenii orașului Sebiș că împreună cu autoritățile publice a-bilitate, voi depune toate eforturile pentru ca în anii următori să avem gaz în oraș, până acum semnalele fiind pozitive, noi,primarii din zonă urmărind ca prin asociația pe care am constituit-o să obținem finanțare de la Guvern pentru proiectul nostru de extindere a magistralei” – ne-a precizat primarul interimar Radu Demetrescu

„Marea Unire” celebrată la Sebis

Sărbătoarea Zilei Naționale a fost marcată în orașul nostru prin depuneri de coroane la monumetul eroilor din centrul Sebișului, într-o atmosferă solemnă, cu participarea oficialităților orașului, a preoților, a reprezentanților instituțiilor publice, precum și a cetățenilor ce au dorit să fie aproape de aceste ceremonii dedicate Marii Uniri. Acum, în Anul Centenarului!

În fiecare an,  la început de decembrie, cu mic, cu mare, retrăim emoția Unirii. Unirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României şi totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu România.În conștiința națională, 1 Decembrie 1918, simbolizează momentul în care întreaga românime devenea stăpână absolută, recunoscută de celelalte state ale lumii, peste moștenirea lăsată de bunicii și străbunicii acestor pământuri. 

Începând cu această zi românii erau în sfârșit la ei acasă, erau singurii care-și hotărau destinele și locul în istorie. Statul român garanta oricărui cetățean al său dreptul de a putea vorbi fără opreliști limba strămoșilor, de a puteau învăță limba vorbită în casele lor, de a se putea ruga în biserici în limba română. România devenea astfel un cadru în care orice român putea trăi demn, putea speră și munci după bunul plac. 

În plus, 1 Decembrie 1918 reprezintă un nou început pentru locuitorii spațiului românesc, dar și un nou parcurs pe valurile agitate ale istorie. Deosebirea majoră față de secolele trecute este că din acel 1 Decembrie, pentru fiecare român, soarele răsare dintr-un singur loc și anume din capitala României. Astfel, într-o zi mohorâtă și ploioasă de duminică, dar cu lumină și soare arzător în inimile românilor, în 1 decembrie 1918, a avut loc la Albă Iulia Adunarea Naţională care a decis Unirea cu România.

Cum ne aflăm în an centenar, momentul celebrării acestui act istoric ce stă la baza formării țării noastre a fost cinstit la Sebiș  prin diverse manifestări culturale, una dintre acetea fiind organizatăpe data de 1 decembrie, pe platoul din centrul orașului, unde au răsunat cîntecele patriotice interpretate de către formația „Frații Șandru”, cântece ce au readus în inimle auditoriului frumoasele simțăminte românești.

Totul s-a petrecut după depunerea de coroane de la monumentul eroilor din parcul central, acolo unde, după slujba preoților și discursurile oficialităților, reprezentanții instituțiilor publice din Sebiș au depus coroane întru amintirea celor ce s-au jertfut pentru ca noi, astăzi, săputem trăi liberi în frumoasa noastră patrie-România.

Read more »

ANUNT

INVITAȚIE

 Primăria şi Consiliul Local al Orașului Sebiș va invită sâmbătă, 1 Decembrie 2018, începând cu orele 11,00, la manifestările care se vor desfăşura cu ocazia Zilei Naţionale a României, la Monumentul Eroilor situat în  Piața Tineretului din Sebiș.

La 1 Decembrie 1918, prin Marea Unire de la Alba Iulia, s-a împlinit un vis de veacuri al românilor: acela de a trăi într-o singură patrie.

 Ziua de 1 Decembrie este o zi în care trebuie să ne aducem aminte cu recunoştinţă de toţi înaintaşii noştri, să le cinstim memoria pentru tot ceea ce au înfăptuit.

La mulţi ani, România!  La mulţi ani, români!

CONCERT COLINDE

ANUNT

Primăria orașului Sebiș, jud. Arad organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Protecţia Mediului.
Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Sebiș, în ziua de 27.11.2018 (proba
scrisă), ora 10:00, interviul în data de 29.11.2018, ora 13:30.
Probele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor, proba scrisă și interviul.
Nivelul studiilor necesare participării la concurs: studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul construcţii, arhitectură, urbanism. Vechime în specialitatea studiilor
absolvite: minimum 1 an.
Candidaţii trebuie să îndeplinească conditii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei orașului Sebiș în termen de maximum
20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte:
a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa
calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Formatul standard al adeverințelor prevăzute la lit. e) este cel prevăzut de anexa nr. 2 din
H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul adeverințelor care au
un alt format decât cel menționat, acestea trebuie să conțină: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate,
nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării
activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat
expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia
publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe
tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită
expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia
publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate
la nivel instituţional.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0257/311.008 sau la sediul Primăriei orașului
Sebiș.

Intrerupere curent electric

Noi proiecte, noi investiții pentru Sebiș

Se montează încă 7 stații de autobus

Pentru a fi în sprijinul navetiștilor, dar și al elevilor care folosesc transportul în comun pentru a veni, respectiv pleca de la Liceu, administrația locală, la inițiativa primarului interimar Radu Demetresc și cu aprobarea Consiliului Local, a achiziționat 7 noi stații de autobus ce vor fi montate în perioada următoare în oraș.

Este o inițiativă mai mult decât binevenită, mai ales că am intrat în toamnă, iarna se apropie și condițiile vremii de afară se vor înrăutăți.


Încă un trotuar a întrat în modernizare

După cum ați putut constata, anul acesta s-a investit mult în modernizarea infrastructurii pietonale, prin construirea de alei și trotuare pavate.

Acest program de amenajare prin pavare de noi trotuare în oraș continuă, primarul interimar Radu Demetrescu precizându-ne:„ Continuă modernizarea trotuarelor din Sebiș cu tronsonul de pe strada Republicii, pe partea cu clădirea pompierilor și dispensarul. În momentul de față a fost scos betonul, urmâna să fie amenajat un trotuar pavat”


Școala din Prunișor în renovare

Pe linia modrenizării instituțiilor șco-lare din oraș, s-a trecut la renovarea școlii și grădiniței din Prunișor, clădirea instituției intrând într-un amplu program de reabilitare, care a cuprins renovări la interior, schimbarea acoperișului vechi cu unul nou, precum și lucrări de renovare a exteriorului instituției, care sunt în desfășurare.

Despre aceste investiții de la școala din Prunișor primarul interimar Radu Demetrescu ne-a specificat:Una dintre preocupările mele permanente în calitate de primar interimar a fost de a asigura condiții de școlarizare cât mai bune elevilor de la instrituțiile școlare din oraș, fiindcă acești copii sunt viitorul comunității noastre locale, iar datoria noastră este să asigurăm cadrul necesar desfășurării în cele mai bune condiții a actului educațional în Sebiș și în localitățile arondate administrativ

Lucrările de renovare totală a școlii din Prunișor  fac parte din programul de modernizare a instituțiilor șco-lare din oraș, un program prin care doresc îmbunătățirea condițiilor de școlarizare pentru copii, la ora actuală, în lucru fiind și construcția atelierelor școală de la liceu.

Investiția cuprinde refacerea acope-rișului, renovarea exterioară și interioară, inclusiv montarea de parchet nou, gresie și faianță, sistem de încălzire, instalație electrică refăcută, noi grupuri sanitare pentru copii etc. Este o investiție completă, care vizează renovarea din temelii a școlii din Prunișor.

După finalizarea lucrărilor și parcurgerea etapelor de recepție, vom avea la Prunișor o clădire modernă care să deservească mulți ani de acum încolo generațiile viitoare.”